Selasa, 08 Maret 2011

Bank Soal Bahasa Jawa MI Ya Bakii Kesugihan 03

Bank soal Bahasa Jawa Kelas 3
I. Pilihen Wangsulan sing bener !1. Ing ngisor iki carane nandhur gedhang, kajaba …
a. Milih bibit
b. Ngrawat lemah
c. Jebol anake gedhang
d. Gawe joglangan
2. Panggonan kanggo tuku lan dodol arane...
a. Apotik c. Pasar
b. Langgar d. Pagupon
3. Ibu ....dhateng Surabaya.
a. Lungah c. Tindhak
b. Kesah d. Budhal
4. Adik tilem, tilem basa ngokone…
a. Sare c. Mangan
b. Dhahar d. Turu
5. Wit kolang kaling arane …
a. Randhu c. Debog
b. Aren d. Menik
6. Panggonan kanggo tuku obat jenenge ...
a. Apotik c. Pasar
b. Toko d. Stasiun
7. Lumbung yaiku wadhah kanggo ...
a. Gudhang c. Pari
b. Sapi d. Tawon
8. Udane …
a. Banjir c.Deres
b. Banter d. Jembar
9. Banyune …
a. Bersih c. Jembar
b. Bening d. Deres
10. Panggonan kanggo ndeq-ndegane bis arane…
a. Stasiun c.Terminal
b. Bandara d. Pelabuhan
11. Rupane pelayan kae…
a. Ireng-ireng c.Kecut-kecut
b. Ayu-ayu d.Apik-apik
12. Pak Guru durung teko, basa karma aluse …
a. Pak guru durung dugi
b. Pak Guru dereng rawuh
c. Pak guru durung teko
d. Pak guru dereng teko
13. Jeruke …
a. Mentah-mentah c.Legi-legi
b. Kecut-kecut d.Enak-enak
14. Rahmad ora mlebu sekolah jalaran sirahe ...
a. Panas c.Mules
b. Sesek d.Ngelu
15. Latare….
a. Akeh c.Jembar
b. Sesek d.Deres

16. Yen ditulis latin…
a. Kusu c.Kuku
b. Kutu d. Kubu
17. Soto , yen ditulis aksara jawa...
a.
b.
c.
d.
18. Tandurane pari …
a. Ijo-ijo c.Lemu-lemu
b. Lara-lara d.Mentah-mentah
19. Arane …
a. Taling c.Tarung
b. Taling tarung d.Teling
20. Bangunane …
a. Cilik-cilik c.Apik-apik
b. Gedhe-gedhe d.Dhuwur-dhuwur
21. Sriyanti nandur kembang ing kebun, Sriyanti iku kalebu …
a. Wasesa c.Jejer
b. Lesan d.Katrangan
22. Wit kapuk arane..…
a. Randhu c.So
b. Deboq d.Limaran
23. Godhonge gedhang sing wis garing arane…
a. Cethil c.Klaras
b. Deboq d.Onthong
24. Majalahe durung (waca). Ukara iku kudune…
a. Diwaca c. Kokwaca
b. Takwaca d.wewaca
25. Ruri tangane…amarga kepleset
a. Linu c.Perih
b. Sesek d.Kesleyo
26. Samsul njahit klambi, klambi yen dkramakake…
a. Rasukan c.Pakaian
b. Baju d.Sandhangan
27. Wedhuse dipakani suket ijo, sing kalebu wasesa yaiku…
a. Wedhuse c.Dipakani
b. Suket d.Ijo
28. Sawahe Pak Sobri…
a. Akeh-akeh c.Amba-amba
b. Ijo-ijo d.Pirang-pirang
29. Soleh gulune….jalaran turu bantal kayu.
a. Linu c.Perih
b. Tengeng d.Kesleyo
30. Riko nglungguhi bantal, yen dadi ukara tanggap yaiku…
a. Riko lungguh bantal
b. Riko dilungguhi bantal
c. Bantale dilungguhi Riko
d. Bantal lungguh Riko

II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isanana !
1. Omah cilik kanggo sembahyang wong islam jenenge…
2. Kembang Lombok arane…
3. Banyune ing kali buthek, nanging banyune ing sumur…
4. Murid MI iku bocahe…
5. Nandhur gedhang sing tandur…
6. Wit gedhang arane…
7. Panggonan kanggo ratu jenenge…
8. Warti sambat-sambat amarga wetenge…
9. Simbah nonton Televisi, krama aluse…
10. Panggonan kanggo ndeg-ndegani sepur arane…

Mancing Ing Tlaga Wahyu

Tlaga Wahyu sawijining panggonan wisata ing Kabupaten Magetan desa Dadi Kecamatan Plaosan. Menawa saka Magetan udakara 15 km. Tlaga Wahyu ana sawetane Tlaga Pasir rada mangisor.

Rikala dina Minggu Dani, Randi, Bayu lan Adit arep mincing. Bocah papat padha rembugan arep mincing bebarengan lan nyiapake kayata : pancing, pakan lan kepis.

Bocah papat tumuju ing Tlaga Wahyu numpak sepedha. Swasa ing Tlaga Wahyu pancen nyenengake sebab hawane adhem benyune sin kinclong-kinclong nambhahi sengseme a

III. Wangsulana Pitakon ing ngisor iki !

1. Apa irah-irahane wacan ing dhuwur !
2. Tlaga Wahyu wewengkon ing ngendi !
3. Kepriye swasanane Tlaga Wahyu !
4. Sapa wae sing padha mancing ing Tlaga Wahyu !
5. Apa wae sing kudu disiapake yen arep mancing !


I. Pilihen Wangsulan sing bener !1. Pak Dhe gerah panas, gerah tegese…
a. Lara b.Waras c.Pilek
2. Bapak tuku sego goreng, tuku basa kramane...
a. Njalok b.Tumbas c.Nggawa
3. Tangi turu aku.....dhisik banjur sarapan
a. Adus b sekolah c.sarapan
4. Yen dikandhani Bapak Ibu kudu…
a. Digatekkake b. Meneng c.budhal
5. Bubar sarapan aku terus. …sekolah
a. Mulih b.lunga c.budhal
6. Sing njalari lara flu burung iku ...
a. Bakteri b.virus c.kuman
7. Bukuku mung sepuluh. Ukara pitakone..
a. Iki bukumu ? c. Bukumu pira ?
b. Apa bkumu ?
8. Kebune Pak Sastro ditanduri ….?
a. Apa b.Pira c.Ana
9. …..sing ngirim surat?
a. Pira b.Kapan c.Sapa
10. Udane deres banget, kaline…
a. Kebek
b. Banjir
c. Garing

11.

Gambar ing Dhuwur.…
a. Sulis lagi sinau
b. Rere lagi sarapan
c. Kiko lagi turu


12.
Santi lagi tuku buku ing….
a. Pasar b.Warung c.Toko buku
13. Simbah ….koran
a. Maca b.Maos c.Ndeleng
14. Regane roti larang, regane buku...
a. Murah b.Abot c.Akeh
15. Saben bubar mangan kudu…
a. Turu b.Sikatan c.Dolanan
16. Bapak mangan sego goreng, mangan basa kramane...
a. Njaluk b.Tumbas c.Dhahar
17. Klambi sawise digawe kudu...
a. Diumbah b.Dibuwang c.Disapu
18. Saben dina kamar kudu …
a. Digatekkake b.diresiki c.disikati
19. Yen bengi turu, yen esuk….
a. Tangi b.Budhal c.Adus
20. Kurawa iku cacahe ana ...
a. Papat b.Lima c.Satus
21. Awakke cilik nanging sikile..
a. Amba b.Gedhe c.kuru
22. Latare reged, yen disapu dadi…
a. Resik b.Apik c.Indah
23. …..anggonmu tuku sepatu?
a. Pira b.Kapan c.Sapa
24. Pakdhe lagi adus, adus basa kramane…
a. Tilem b.Sare c.Siram
25. Suketi di pangan…
a. Macan b.Sapi c.NyamukII. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isanana !
1. TOGA cekaan saka….
2. Klambine Wati papat, papat basa kramane….
3. Simbah nembe turu, turu basa kramane…
4. Pandhawa iku cacahe ana….
5. Sawahe amba, nanging latare….
6. ………Kabare Masmu ing Kediri ?
7. Jambune akeh, nanging gedhange…..
8. Yen lara kudu dipreksakake menyang…..
9. Sing kalebu tanduran TOGA yaiku…..
10. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong iku jenenge….

LARA UNTU

Esuk mau Wahyu ora mlebu sekolah. Dhewekw lara untu.Awane Wahyu diajak priksa menyang Puskesmas. Bu Dhokter mriksa untune Wahyu.Ngendikane Bu Dhokter untune Wahyu akeh sing krowok. Wahyu kudu sregep nyikat untu. Untune sing krowok ditambal. Dene sing wis ora bisa ditambal kudu dijabut.

III. Wangsulana Pitakon ing ngisor iki !

1. Apa sebabe Wahyu ora mlebu sekolah ?
2. Sapa sing mriksa untune Wahyu ?
3. Wahyu dipriksakake ing ngendi ?
4. Untune Wahyu sing wis ora bisa ditambal dikapakake ?
5. Supaya ora lara untu Wahyu kudu apa ?

1. Gunane mata kanggo…
a. Nyekel b.Ndeleng c.Nulis
2. Gunane Sikil kanggo...
a. Nulis b.Mangan c.Mlaku
3. Bayu Ngrungokake radio nganggo …
a. Kuping b.Sikil c.Mata
4. Rodhane dokar ana …
a. Loro b.Telu c.Papat
5. Kukuruyuk iku swarane.. ...
a. Pitik Jago
b. Pitik Babon
c. Pitik cilik
6. Irung digunakake kanggo ...
a. Mangan b.Ngambu c.Ngomong
7. Ketemu Bu Guru wayah bengi matur…
a. Suwun
b. Sugeng dhalu
c. Sugeng Enjing
8. Tangan basa kramane…
a. Asta b.Grana c.Suku
9. Yen arep budhal sekolah kudu …
a. Sangu b.Pamit c.Mlaku

10.Wati lagi…
a. Nyiram kembang
b. NYapu latar
c. Kerja bakti

11.
Iki gambar….
a. Mata b.Tangan c.Kuping

12. Sinta lagi ...

a. Sikatan b.Adus c.Renang
b.
13. Didin lagi…a. Mangan b.Turu c.Sinau

14. Mamat lagi dolanan…
a. Layangan
b. Bal-balan
c. Kelereng
15. Iki gambar….
a. Sapi
b. Kelinci
c. Gajah
16. Iki rasane…
a. Asin
b. Kecut
c. Pahit
17. Lingkungan dijaga supaya tetep...
a. Resik B.Apik C.Enak
18. Godhong sing wis garing warnane …
a. Ijo-ijo B.Kuning C.Abang

19. Iki Arane …
a. Sawi
b. Kacang
c. Kembang
20. Tangan yen dikramakake …
a. Asta B.Grana C.Suku
21. Tanduran supaya lemu-lemu kudu …
A.Dicabut B.Disiram C.Dipotong
22. Wati lagi ..…kembang ing taman
a. Mangan B.Turu C.Nandhur
23. Ibu lagi masak ing…
a. Kamar B.Pawon C.Latar
24. Saben dina jagone dipakani…
a. Kacang B.Suket C.Jagung

Ceceg-ceceg ing ngisor iki isanana !

1. Ketemu Bu Guru wayah isuk matur…
2. Ahmad diparingi Simbah hadiah, Ahmad Matur…
3. Yen ketemu Pak Guru kudu …
4. Gunane Kuping kanggo…
5. Ing pawon – Nggoreng iwak – Budhe = …
6. Gula iku rasane …
7. Sepedha iku rodhane ana….
8. Cacahe apel iki ana…


9. Bayu lagi…


10. Gunane tangan kanggo……

Ajar Sepedha

Ahmad duwe sepedha Federal
Rupane sepedhahe biru
Sing mundhutake sepedha bapake
Ahmad dipundhutake sepedha jalaran bijine apik.Anggone mundhut sepedha ing took Maju Jaya.Saiki Ahmad ajar sepedha anggone numpak alon-alon.

III. Wangsulana Pitakon ing ngisor iki ?
1. Ahmad duwe apa ?
2. Sapa sing mundhutake sepedhae Ahmad?
3. Kepriye rupane sepedhae ?
4. Ahmad dipundhutake sepedha jalaran apa ?
5. Kepriye anggone Ahmad numpak sepedha?
III. Wangsulana Pitakon ing ngisor iki !
Raden Arjuna

Raden Arjuna kuwi satriya Madukara . Putra katelu saka Prabu Pandhu Dhewanata. Ibune aran Dewi Kunthi Talibrata. Nalika isih cilik, Raden Arjuna kuwi jenenge Raden Permadi. Jeneng liyane yaiku Raden Pamadya, Raden Janaka, Raden Margana, Raden Palguna, lan Raden Dananjaya.

Pancen, Raden Arjuna kuwi duweni akeh kaluwihan. Sekti mandraguna lan kinasih para dewa, Raden Arjuna pinter tumrap oleh senjata panah jenenge Pasopati, Pulanggeni, lan ardodhedhali.

Yen lagi ngomong, basa lan swarane Raden Arjuna alus sarta endah dirungongkake. Prameswarine aran Dewi Wara Sembadra, adhine Prabu Kresna, raja Dwarawati. Karo Dewi Wara Sembadra, Raden Arjuna duweni putra sing jenenge Abimanyu. Putra liyane yaiku Bambang Irawan, Raden Bratalaras, Raden Priyambada, Raden Wisanggeni, lan Endang Pergiwa. Raden Arjuna asring kasebut satriya Pamadyangning Pandhawa.
1. Raden Arjuna kuwi putrane sapa ?
2. Jeneng liyane Raden Arjuna kuwi sapa wae ?
3. Sapa wae garwane Raden Arjuna ?
4. Sapa jenenge putrane Raden Arjuna ?
5. Apa wae jenenge senjatane Raden Arjuna

II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isanana !
1. Godhong lombok arane....
2. Ibu lagi peteng pikirane, peteng pikirane tegese....
3. Sepedhahe bapak disilih sapa ? Kalebu ukara.....
4. Dhek isuk Susan nyiram kembang, wasesa ukara iku...
5. Endhas gathel dicokot tuma, tegese....
6. Godhong mlinjo arane....
7. Bakul kewan arane....
8. Kwali iku digawe saka...
9. Kembang jagung dipetik cina, tegese....
10. Reni “ mangan tape” yen ditulis aksara jawa.....
III. Wangsulana Pitakon ing ngisor iki !

Ki Hajar Dewantara

Ki hajar Dewantara dilairake ing Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Wektu isih timur Asmane Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lulus sekolah Dhasar nerusake menyang STOVIA, nanging ora nutug.
Sabanjure Ki Hajar Dewantara nyambut gawe dadi wartawan. Tanggal 25 Dhesember 1912 bebarengan karo Douwes Dekker land r. Cipto Mangunkusumo ngedegake pakumpulan “Indische Partij”. Gegayuhane pakumpulan iku mbudidaya amrih bangsa Indonesia bisa pinter lan uwal saka cengkremane penjajah Walanda.
Marga saka iku, penjajah ora seneng. Wusasane Ki Hajar Dewantara dipidana kanthi dibuwang menyang Negara Walanda.Senajan ing pambuwangan, panjenengane tetep mbelani nusa lan bangsane. Wektu ing pambuwangan digunakake kanggo ngangsu kawruh ing babagan pendhidhikan. Sawise kondur menyang Indonesia, Ki Hajar Dewantara gedhe banget kawigatane marang majuning pendhidhikan.
Tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara ngedegake Sekolah Taman Siswa. Sawise Indonesia mardika panjenengane diangkat dadi menteri Pendhidhikan sing wiwitan. Marga lelabuhane sing gedhe marang nusa lan bangsa, Ki Hajar Dewantara ditetepake minangka “Bapak Pendhidhikan Nasional” lan kaparingan gelar Pahlawan kemerdekaan Nasional”. Ki Hajar Dewantara seda tanggal 28 April 1959, dina kelahirane tanggal 2 mei ditetepake minangka “Hari Pendhidhikan Nasional”.

1. Kapan lan ing ngendi ki hajar Dewantara dilairake ?
2. Sapa asmane wektu isih timur ?
3. Apa gegayuhane pakumpulan Indische Partij”?
4. Apa sebabe Ki hajar Dewantara dibuwang menyang negara Walanda ?
5. Apa sing ditindakake pamarentah kanggo mengeti lelabuhane sing luhur iku ?
II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isanana !

1. Udhalen ukara iki miturut jejer, wasesa lan lesan.
b. Bimo arep diparingi pitik jago suk Senin ngarep.......
c. Ing pekarangan mburi Hartono nggolek pelem........
2. Kakehan gludug kurang udan, tegese.....
3. Wit pari arane.....
4. Gadhing iku gamane....
5. Anak jaran arane....
6. Klumprak-klumpruk gawene nguntal wong,.....
7. Cacahing gatra saben sapada jroning tembung macapat tegese.....
8. Banjir , yen ditulis aksara jawa....
9. Pak demang klambi abang yen di suduk manthuk-manthuk......
10. Kewan apa : sirahe neng sikil, mripate neng sikil, irunge neng sikil, cangkeme neng sikil pokoke kabeh neng sikil.....
III. Wangsulana Pitakon ing ngisor iki !
BANJIR LUMPUR
Rikala taun 1998 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur, katerjang banjir. Para warga kecamatan Singosari kaget banget anane banjir lumpur (endhut) saka kali Sat.
Rasa was sumelang dirasakake para warga kecamatan Singosari. Apa maneh sawisw sumebar kabar menawa banjir lumpur nyebabake ana wong telu kintir lan akeh omah sing rusak.
Geneya bis abnajir lumpur ? Ing Malang during tau ana banjir lumpur (endhut). Anane bqnjir lumpur kuwi ya amarga pokal gawene manungsa dhewe. Kabare ing mangsa ketiga alas ing gunung Arjuna kobong. Ana sing mbuwang tegesan rokok sing murub.
Banjir lumpur ing Kecamatan Singosari nrajang desa sing diliwati kali Sat. Telung desa sing nandang kapitunan banjir yaiku Toyomarto, Candi Renggo lan Tosari. Ing desa kuwi para warga nganti mebeber klasa ing ngarep omah dhewe-dhewe saperlu dienggo turu lan jaga-jaga.
1. Kapan Kecamatan Singosari katerjang banjir ?
2. Saka ngendi asale banjir lumput kuwi ?
3. Geneya para warga Kecamatan Singosari dadi was sumelang ?
4. Apa sing nyebabake banjir lumpur ?
5. Desa ngendi bae sing katerjang banjir lumpur ?

II. Isilah titik-titik di bawah ini !
1. Tanjidor adalahmusik tradisionalyang terkenalyang bersal dari daerah.....
2. Nyregseg, Ragam gerak dasarkaki dari daerah...
3. Tari yang dilakukan oleh penaripaling sedikit 3 orang disebut tari.....
4. Peralatan yang digunakan dalam menari disebut....
5. Selain sebagai alatdapur, hasil anyaman digunakan pula untuk...
6. Fungsi kapas pada hisan ikan adalah ...
7. Anyaman tirai bambu yang terkenal berasaldari negara...
8. Ketika bernyanyi sebaiknya menggunakan pernapasan...
9. Supaya hasil anyaman bagus harus dikerjakan dengan....
10. Adeg-adeg yaitu....
III. Jawablah pertanyaan berikut ini !
1. Sebutkan 3 ragam gerak dasar kaki dalam menari ?
2. Sebutkan bahan dan alat yang digunakan untuk membuat anyaman ikan hias ?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan batik!
4. Sebutkan 5 properti senjata yang bisa digunakan dalam menari !
5. Sebutkan 3 benda pakai hasil anyaman yang digunakan untuk keperluan dapur !
II. Isilah titik-titik di bawah ini !
1. Hidup rukun yaitu...
2. Jika tidak ada yang mengalah maka akan terjadi....
3. Ketika ada teman yang berkelai kamu akan...
4. Dengan teman kita harus hidup...
5. Yang dapat menceritakan masa kecil kita adalah...
6. Contoh hidup rukun dengan adik yaitu...
7. Nasehat orang tua harus.....
8. Kasih ibu pada anak sepanjang...
9. Saudara yang lebih tua kita panggil....
10. Ibu menyayangi anaknya sejak....

III. Jawablah pertanyaan berikut ini !

1. Sebutkan 3 contoh hidup rukun di sekolah !
a................................................
b.................................................
c..................................................
2. Sebutkan 3 contoh kasih sayang ibu pada anak !
a...................................................
b..................................................
c..................................................
3. Sebutkan 3 manfaat hidup rukun !
a................................................
b...............................................
c. .............................................
4. Mengapa kita harus hidup rukun ?
A..........................................
b.................................................
5. Sebutkan 2 pengalaman yang menyenangkan !
a...................................................
b..............................................

Tidak ada komentar:

Posting Komentar